Congres Rechtmatige Zorg 2018

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kijkt terug op een inspirerend en drukbezocht congres Rechtmatige Zorg dat op 19 april 2018 voor de derde keer heeft plaatsgevonden..

Waarom dit congres?

Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat elke uitgegeven euro is besteed aan geleverde zorg. Met elkaar willen we fouten en fraude in de zorg tegengaan. Het congres Rechtmatige Zorg was bedoeld om iedereen die werkt aan een rechtmatige zorg te laten zien welke voortgang er is geboekt bij de preventie en aanpak van fouten en fraude. Samen kunnen we die ontwikkelingen daar waar nodig bijsturen en versterken.

Wat?

Deelnemers konden via verschillende workshops kennis nemen van de laatste ontwikkelingen over de gehele breedte van het thema rechtmatige zorg, en in de derde workshopronde een kijkje nemen in de keuken bij een andere sector en organisatie. De interactiviteit en discussies stonden in elke workshopronde centraal.

Wie?

Tijdens het congres Rechtmatige Zorg was er een breed publiek van deskundigen die zich bezig houden met het voorkomen of bestrijden van fouten en fraude in de zorg. Zo waren patiënt/cliëntorganisaties, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, toezichthouders, opsporing, handhaving en beleidsmakers aanwezig.

Terugblik

Het congres is geopend door minister Hugo de Jonge. In zijn speech heeft de minister benadrukt dat er veel goed gaat in de zorg, ook op het vlak van registreren en declareren. Maar dat zorgverlening ook mensenwerk is - en waar mensen werken, worden fouten gemaakt. “Om het draagvlak voor het zorgstelsel te behouden wordt daarom ingezet op zowel de aanpak van fouten waarbij regels als gevolg van onduidelijkheid of vergissingen onbedoeld worden overtreden, en fraude , waarbij doelbewust met oog op eigen financieel gewin wordt gehandeld. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft”, aldus de minister. Ook heeft de minister mede namens minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis op het congres het programmaplan “Rechtmatige Zorg - Aanpak van fouten en fraude 2018-2021” gepresenteerd.

Op het congres kwam in de diverse workshops een breed scala aan onderwerpen aan bod. Deelnemers konden aan drie workshopsrondes deelnemen. De vele workshops hadden betrekking op een breed scala aan onderwerpen. Zo werd in de workshop “De route van de declaratie, van zorgverlening tot eindafrekening” de positieve ervaring met horizontaal toezicht in de praktijk toegelicht en de randvoorwaarden die nodig zijn om horizontaal toezicht te implementeren, en hebben de NZa en de Inspectie SZW in de workshop over de ketenbrede aanpak van pgb-fraude de deelnemers een concreet fraudesignaal voorgelegd, met daarbij de vraag ‘hoe zouden jullie dit aanpakken’? Minister De Jonge nam ook deel aan deze sessie aanwezig en was onder de indruk van de opbrengst aan de verschillende tafels: “Ik hoor allemaal prachtige ideeën, die we zeker kunnen benutten in de fraudeaanpak”. Daarnaast is onder leiding van de SG gediscussieerd over de rol van de patiënt bij de bevordering van rechtmatige zorg, was er een workshop over de gezamenlijke aanpak door zorgverzekeraars, en konden deelnemers tijdens de interactieve workshop “lessen uit anderhalf jaar Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)” ervaren hoe het IKZ aan de slag gaat met informatie die zijn ontvangen van verschillende ketenpartners, en wat de meerwaarde is van onderlinge samenwerking.

Het wordt voor zorginstellingen en burgers makkelijker om informatie over fraudeurs uit te wisselen. Bij een vermoeden van fraude kan het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit gebeld worden en ook staan wij als ministerie altijd open voor ideeën. Daarom herhalen wij dan ook graag het pleidooi van minister De Jonge en de Secretaris-Generaal Erik Gerritsen: mocht u nog ideeën hebben voor de aanpak van fouten, of start u een goed initiatief: laat het ons weten!

Rechtmatige Zorg
Samen willen we fouten en fraude bij betalingen in de zorg voorkomen, overtredingen sneller signaleren en eventuele fraudeurs aanpakken

Meer informatie over Rechtmatige Zorg