Programma

9.30 – 10.00 Inschrijving, inloop en koffie
Haal bij de inschrijving je toegangskaartjes voor de drie workshoprondes op en ontmoet elkaar vervolgens bij een kop koffie of thee in het ‘bruisend hart’ van het congres in de AFASzaal.

10.00 – 10.25 Opening
De dag wordt geopend door de minister van VWS: Hugo de Jonge.
Daarna volgt een toelichting op het programma door dagvoorzitter Marcel Brosens.

10.30 – 12.30 Workshops
De workshops in de ochtend staan in het teken van informeren en discussiëren. Er zijn twee ronden van zes workshops, per ronde kunt u er één kiezen.

Workshops eerste ronde:

1. Aan de slag met horizontaal toezicht in de medisch specialistische zorg
2. De ketenbrede aanpak pgb
3. Kruip in de huid van de RvT: voorkom en bestrijd belangenverstrengeling
4. Ervaringen met fouten en fraude in het gemeentelijke zorgdomein
5. De te goeder trouw-aanpak: frauderende derden met pgb’s in de langdurige zorg
6. De route van een declaratie, van zorgverlening tot eindafrekening

Workshops tweede ronde:

1. Praktijkervaringen met horizontaal toezicht in de GGZ
2. De Wet toetreding zorgaanbieders en zorgfraude
3. Zorgfraude in het gemeentelijke domein: actualiteiten uit de praktijk!
4. Lessen uit anderhalf jaar Informatieknooppunt Zorgfraude
5. Toekomstige pgb budgethouders goed toerusten om fouten te voorkomen
6. Discussie over de rol van de patiënt bij bevordering van rechtmatige zorg
7. Gezamenlijke aanpak van zorgfraude door zorgverzekeraars – Dokter Facebook

12.30 – 13.45
De lunch staat voor u klaar waarbij er tijd is om onderling bij te praten.

13.45 – 14.40 Gastspreker
Joris Luyendijk zal op zijn bekende eigen manier spreken over zijn blik op rechtmatigheid in de zorg.

14.50 – 15.45 Workshops
Opnieuw een aantal workshops; in deze ronde ruimte voor inspireren en discussiëren. U neemt een kijkje in de keuken bij een andere sector of organisatie, of u discussieert mee over de rol van de patiënt bij het bevorderen van rechtmatige zorg.

1. De integrale aanpak van georganiseerde misdaad in Brabant en Zeeland
2. Toezicht op rechtspersonen en het signaleren van zorgfraude
3. Hoe voorkomt de overheid dat het zakendoet met (georganiseerde) criminelen?
4. Gedragsbeïnvloeding voor regelnaleving
5. Belastingdienst: voorkomen van fouten en fraude met gedragsinzichten
6. Discussie over de rol van de patiënt bij bevordering van rechtmatige zorg.

15.45 – 17.00 Afsluiting en borrel
Gezamenlijke afronding en natuurlijk gelegenheid om na te praten tijdens de borrel.

Ronde 1

1. Aan de slag met horizontaal toezicht in de medisch specialistische zorg
In deze workshop gaat u aan de slag met horizontaal toezicht in de medisch specialistische zorg. Op een interactieve manier nemen de partijen van het Landelijk Platform (NVZ, ZN, NFU, NZa) u mee in het gedachtegoed en in de diverse producten die zijn ontwikkeld. Ook wordt u bijgepraat over waar het platform op dit moment staat en wat u de komende jaren nog kunt verwachten. Cornelis Jan Diepeveen (Landelijk Platform Horizontaal Toezicht Zorg)
Brenda van den End (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
Bas Jurling (de Nederlandse Zorgautoriteit)
Anne Pino (Zorgverzekeraars Nederland)
Hanna Toornstra (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)


2. De ketenbrede aanpak pgb
In het pgb-landschap zijn verschillende ketenpartijen betrokken om te zorgen dat een budgethouder goede zorg krijgt, toegespitst op een specifieke zorgvraag. Helaas komt er ook fraude en oneigenlijk gebruik voor, en dat mag natuurlijk nooit lonen. De inzet van alle ketenpartijen is om fraude zoveel mogelijk te voorkomen en – waar het zich toch voordoet – integraal aan te pakken. Hoe vallen de rollen en bevoegdheden van de diverse ketenpartijen samen en wie doet wat?
Minette van der Ven (de Nederlandse Zorgautoriteit)
Bram Verwoert (Inspectie SZW)


3. Kruip in de huid van de RvT: voorkom en bestrijd belangenverstrengeling
Goed Bestuur betekent onder andere het borgen van integere besluitvorming in alle lagen van de zorgonderneming. Zoals de Zorgbrede Governance Code ook aangeeft, vertaalt integriteit zich onder meer in het vermijden en tegengaan van iedere vorm en schijn van belangenverstrengeling. Maar wanneer is hiervan sprake? En wat is een gepaste reactie? Voorkomen is beter dan genezen, maar hoe doe je dat?
Juliëtte van Doorn (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.)
Tjerk Halbertsma (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.)


4. Ervaringen met fouten en fraude in het gemeentelijke zorgdomein
Tijdens deze interactieve workshop laat het kenniscentrum handhaving en naleving (KCHN) van de VNG deelnemers kennismaken met de fictieve familie De Jong. U gaat aan de slag om te ervaren hoe het kenniscentrum u als ambtenaar en als wethouder kan ondersteunen bij het voorkomen van zorgfraude.
Janneke van Vugt (VNG KCHN)
Daan Ebeling Koning (VNG KCHN)


5. De te goeder trouw-aanpak: frauderende derden met pgb’s in de langdurige zorg
De hervorming van de langdurige zorg heeft helaas (nog) geen verandering gebracht in de negatieve berichtgevingen in de media rondom het pgb. Wat wel is veranderd, is dat gedupeerde budgethouders die te goeder trouw hebben gehandeld, niet voor de handelingen van de frauderende derde hoeven op te draaien: het zogeheten te goeder trouw beleid. Is deze aanpak van de zorgkantoren een oplossing of slechts een pleister op de wond?
Patricia Emmen (CZ)
Floortje van Bemmel (VGZ)
Rob Wolterink (Menzis)


6. De route van een declaratie, van zorgverlening tot eindafrekening
Na deze workshop heeft u inzicht in de route van een declaratie, van zorgverlening tot eindafrekening. Kernwoorden zijn vertrouwen, transparantie en wederzijds begrip. U weet na afloop wat horizontaal toezicht betekent voor uw eigen instelling en de ketenpartners. Tevens bieden de workshopleiders een vooruitblik op de betekenis van robotisering en gepast gebruik hiervan in de nabije toekomst
Jitse Kok (Zilveren Kruis)
Rob te Brake (Gelre Ziekenhuizen)


Ronde 2

1. Praktijkervaringen met horizontaal toezicht in de GGZ
We zijn trots op wat we binnen Dimence groep hebben bereikt met horizontaal toezicht. Graag lichten we onze beweegredenen en het actieplan voor horizontaal toezicht toe. Daarbij gaan we in op de resultaten, succesfactoren en aandachtspunten. We zijn benieuwd hoe u over horizontaal toezicht denkt en gaan daarover graag met u in gesprek.
Marloes Baak (Dimence groep)
Marloes Hofenk (Dimence groep)


2. De Wet toetreding zorgaanbieders en zorgfraude
In deze sessie hoort u meer over de aanleiding voor het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Hoe ziet het toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) op nieuwe zorgaanbieders er straks uit? Wat regelt het wetsvoorstel en welke bijdrage levert het aan het voorkomen of bestrijden van zorgfraude? Na deze workshop weet u van de hoed en de rand.
Mirjam Pankras (Ministerie van VWS)
Manorma Ramoutar (CIBG)
Jan Willem de Jonge (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.)


3. Zorgfraude in het gemeentelijke domein: actualiteiten uit de praktijk!
De workshopleiders nemen u mee in een analyse van de meer dan 110 fraudecases waarover het VNG Fraudeteam heeft geadviseerd sinds medio 2016. Hoe valt de werkwijze van de zorgfraude-ondernemer anno 2018 te typeren en wat zijn veel voorkomende kenmerken? Daarnaast gaan de workshopleiders in op een concrete fraudecasus en de manier waarop zorgfraude bij de gemeente Bergen op Zoom wordt aangepakt.
Pauline de la Court (VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving)
Ted Strik (VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving)

Aline Bierkens (Bergen op Zoom)
Patrick Roodenburg (Bergen op Zoom)

4. Lessen uit anderhalf jaar Informatieknooppunt Zorgfraude
Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (Informatie Knooppunt Zorgfraude) verzamelt en beoordeelt meldingen over fouten en fraude in de zorg. Doel is dat opsporingsdiensten, toezichthouders van de overheid en controleurs van de zorgverzekeraars fraude en fouten effectiever kunnen aanpakken. Aan de hand van een voorbeeld-casus doorlopen we op interactieve wijze met u het werkproces van het IKZ. Ook komen partners aan het woord over de meerwaarde van de ketenbrede samenwerking. En natuurlijk zijn we benieuwd naar waar uw organisatie op het vlak van zorgfraude mee te maken heeft.
Martijn de Keizer (IKZ)
Carla Vianen (IKZ)


5. Toekomstige pgb budgethouders goed toerusten om fouten te voorkomen
In deze workshop biedt Per Saldo u meer helderheid rondom enkele heikele punten van het pgb. Bijvoorbeeld: wanneer is het pgb bij uitstek een instrument voor eigen regie? En wat zijn belangrijke afwegingen voor het besluit om wel of geen pgb af te geven? Als een pgb is verstrekt, dan vraagt dat het een en ander van de budgethouder of de consulent. Draagt het goed toerusten en informeren van budgethouder, vertegenwoordigers en consulent bij aan het voorkomen van fouten? Wat houdt deze toerusting in?
Jacqueline Gomes (Per Saldo)
Kim Ross (Per Saldo)


6. Discussie over de rol van de patiënt bij bevordering van rechtmatige zorg
Welke rol heeft de patiënt bij het terugdringen van fouten en fraude in de zorg, als deze überhaupt bestaat? Waar begint deze rol voor de patiënt dan, en waar gaat deze over naar andere partijen? Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie van VWS, gaat in deze interactieve workshop met de deelnemers in gesprek over welke rol de patiënt speelt bij het terugdringen van fouten en fraude in de zorg.
Erik Gerritsen (Ministerie van VWS)

7. Gezamenlijke aanpak van zorgfraude door zorgverzekeraars – Dokter Facebook
Samenwerken op het gebied van onderzoek naar zorgfraude is effectief en efficiënt. Samenwerken als verzekeraars onderling, maar ook met de ketenpartners en wie weet met nog meer stakeholders in de nabije toekomst. Tijdens deze workshop mixen we informatie over hoe wij samenwerken met een recente praktijkcasus. U bent tijdens deze workshop fraudeonderzoeker! En we proberen u aan de hand van (probleem)stellingen mee te nemen in deze toch wel complexe materie.
Daan Getsonides (ONVZ)
Volkan Basut (Eno)


Ronde 3

1. De integrale aanpak van georganiseerde misdaad in Brabant en Zeeland
Dat de georganiseerde misdaad welig tiert in het zuiden, is inmiddels wel bekend. Maar hoe is de overheid tot een gezamenlijke aanpak gekomen? Hoe zijn problemen die samenhangen met de complexiteit tot een oplossing gebracht? Zoals: verschil in perceptie van ernst en omvang, ‘awareness’, versnippering in beleid en aanpak, conflicterende doelstellingen van betrokken organisaties, verschillende handhavingsculturen en dito sturings- en verantwoordingsstructuren.
Caspar Hermans (Taskforce Brabant-Zeeland)

2. Toezicht op rechtspersonen en het signaleren van zorgfraude
Justis is sinds 1 juli 2011 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet controle op rechtspersonen. Rechtspersonen worden continue gescreend op misbruik, denk aan faillissementsfraude, witwassen of zelfs drugshandel. In het uitvoeren van deze screening wordt Justis ondersteund door het systeem Radar. In een enkel geval zijn ook zorgorganisaties op de radar verschenen. In deze workshop leert u meer over hoe de controle op rechtspersonen werkt.
Maaike Zwijnenburg (Justis)
Suraya Dissels (Justis)


3. Hoe voorkomt de overheid dat het zakendoet met (georganiseerde) criminelen?
Overheden verstrekken jaarlijks miljarden aan subsidies, verlenen vergunningen en (ver)kopen vastgoed. Maar hoe weten overheden met wie ze zakendoen? Hoe voorkomen ze dat ze in zee gaan met malafide ondernemers? Met de Wet Bibob kunnen overheden de strafrechtelijke achtergrond van de wederpartij en diens relevante zakelijke relaties screenen. Ook de zorg kan in de toekomst met de Wet Bibob te maken krijgen. Tijdens deze workshop hoort u hoe het in de praktijk werkt en welke ervaringen tot nu toe zijn opgedaan.
Annemarie van Kessel (Ministerie J&V)
Shanti Rewti (Ministerie J&V)


4. Gedragsbeïnvloeding voor regelnaleving
In deze workshop leert u op een interactieve manier de basisbeginselen van gedragsbeïnvloeding en hoe dit kan helpen om regelnaleving te bevorderen. De inhoud is gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring, en is speciaal aanbevolen voor beleidsmakers en (interne en externe) toezichthouders. U krijgt concrete handvatten mee voor de praktijk en kunt tijdens de workshop zomaar zelf onderdeel zijn van een experiment…
Myrna Meester (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

5. Belastingdienst: voorkomen van fouten en fraude met gedragsinzichten
Jaarlijks verwerkt de Belastingdienst 70 miljoen aangiften. Hoe zorgt de dienst ervoor dat 11 miljoen burgers en 2 miljoen bedrijven netjes hun belasting betalen? In deze workshop laten we zien hoe door middel van gedragsinzichten fouten en fraude voorkomen kunnen worden. We bespreken waarom mensen zich wel of juist niet aan de regels houden; en hoe we deze inzichten in kunnen zetten voor de zorgsector.
Haakon Reesing (Belastingdienst)

6. Discussie over de rol van de patiënt bij bevordering van rechtmatige zorg
Welke rol heeft de patiënt bij het terugdringen van fouten en fraude in de zorg, als deze überhaupt bestaat? Waar begint deze rol voor de patiënt dan, en waar gaat deze over naar andere partijen? Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie van VWS, gaat in deze interactieve workshop met de deelnemers in gesprek over welke rol de patiënt speelt bij het terugdringen van fouten en fraude in de zorg.
Erik Gerritsen (Ministerie van VWS)
Rechtmatige Zorg
Samen willen we fouten en fraude bij betalingen in de zorg voorkomen, overtredingen sneller signaleren en eventuele fraudeurs aanpakken

Meer informatie over Rechtmatige Zorg